Data wydarzenia: 13-04-21
Data końca wydarzenia: 16-04-21

13 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
14 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
15 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
16 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 13-16 kwietnia 2021 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk sejmowy nr 999);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk sejmowy nr 1005);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w postępowaniu restrukturyzacyjnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego (A 418);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego (A 426);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską;
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw;
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców;
4.10. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania;
4.11. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o obywatelskich sędziach handlowych oraz zmianie niektórych innych ustaw, z prośbą o opinię;
4.12. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (nr w wykazie A 522);
4.13. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących prostej spółki akcyjnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (nr w wykazie A 392);
4.14. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (B551);
4.15. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców (druk senacki nr 359).
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Cofnięcia zgłoszeń i umorzenia;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
WSA:
12.1. WSA w Białymstoku MP z 2020 r., poz. 735 (12 kandydatów na 1 miejsce);
12.2. WSA w Gliwicach MP z 2020 r., poz. 746 (10 kandydatów na 3 miejsca);
12.3. Asesor do WSA w Gdańsku MP z 2020 r., poz. 648 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.4. Asesor do WSA w Gliwicach MP z 2020 r., poz. 900 (2 kandydatów na 1 miejsce);
POWOŁANIE ASESORA WSA NA STANOWISKO SĘDZIEGO WSA:
12.5. do WSA w Warszawie;
12.6. do WSA w Warszawie;
POWOŁANIE ASESORA SR NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR:
12.7. do SR w Bielsku-Białej;
12.8. do SR w Częstochowie;
12.9. do SR w Częstochowie;
12.10. do SR w Myszkowie;
12.11. do SR w Zawierciu;
12.12. do SR w Gliwicach;
12.13. do SR w Gliwicach;
12.14. do SR w Gliwicach;
12.15. do SR w Gliwicach;
12.16. do SR w Gliwicach;
12.17. do SR w Gliwicach;
12.18. do SR w Tarnowskich Górach;
12.19. do SR w Zabrzu;
12.20. do SR Katowice-Wschód w Katowicach;
12.21. do SR w Bytomiu;
12.22. do SR w Dąbrowie Górniczej;
12.23. do SR w Mikołowie;
12.24. do SR w Mysłowicach;
12.25. do SR w Pszczynie;
12.26. do SR w Pszczynie;
12.27. do SR w Tychach;
12.28. do SR w Tychach;
12.29. do SR w Jastrzębiu-Zdroju;
12.30. do SR w Raciborzu;
12.31. do SR w Rybniku;
12.32. do SR w Wodzisławiu Śląskim;
12.33. do SR w Janowie Lubelskim;
12.34. do SR w Krasnymstawie;
12.35. do SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
12.36. do SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
12.37. do SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
12.38. do SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12.39. do SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12.40. do SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12.41. do SR w Lesznie;
12.42. do SR w Pile;
12.43. do SR w Krośnie;
12.44. do SR w Ropczycach;
12.45. do SR Szczecin-Centrum w Szczecinie;
12.46. do SR Szczecin-Centrum w Szczecinie;
12.47. do SR Szczecin-Centrum w Szczecinie;
12.48. do SR w Goleniowie;
12.49. do SR w Stargardzie;
12.50. do SR w Stargardzie;
12.51. do SR w Stargardzie;
SĄDY POWSZECHNE:
12.52. SO w Świdnicy MP z 2020 r., poz. 1016 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.53. SO w Białymstoku MP z 2020 r., poz. 778 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.54. SO w Białymstoku MP z 2020 r., poz. 787 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.55. SO w Toruniu MP z 2020 r., poz. 585 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.56. SO w Toruniu MP z 2020 r., poz. 726 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.57. SO w Toruniu MP z 2020 r., poz. 773 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.58. SA w Katowicach MP z 2020 r., poz. 726 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.59. SA w Katowicach MP z 2020 r., poz. 769 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.60. SA w Katowicach MP z 2020 r., poz. 776 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.61. SA w Katowicach MP z 2020 r., poz. 787 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.62. SA w Katowicach MP z 2020 r., poz. 795 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.63. SA w Katowicach MP z 2020 r., poz. 796 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.64. SA w Krakowie MP z 2020 r., poz. 585 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.65. SO w Krakowie MP z 2020 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.66. SO w Krakowie MP z 2020 r., poz. 775 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.67. SO w Krakowie MP z 2020 r., poz. 778 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.68. SO w Lublinie MP z 2020 r., poz. 474 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.69. SO w Lublinie MP z 2020 r., poz. 475 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.70. SO w Radomiu MP z 2020 r., poz. 778 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.71. SO w Siedlcach MP z 2020 r., poz. 787 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.72. SO w Poznaniu MP z 2020 r., poz. 795 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.73. SO Warszawa-Praga w Warszawie MP z 2020 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.74. SO Warszawa-Praga w Warszawie MP z 2020 r., poz. 726 (1 kandydat na 1 miejsce);
ZASTRZEŻENIA:
12.75. NSA Izba Finansowa MP z 2020 r., poz. 831;
12.76. NSA Izba Ogólnoadministracyjna MP z 2020 r., poz. 831;
12.77. NSA Izba Ogólnoadministracyjna MP z 2020 r., poz. 842;
12.78. do SR w Gliwicach MP z 2021 r., poz. 13;
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.79. do SO w Szczecinie MP z 2018 r., poz. 283;
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 4/2021 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 9-12 marca 2021 r.;
18. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
26 kwietnia 2021 r.
10 maja 2021 r.
24 maja 2021 r.
7 czerwca 2021 r.
21 czerwca 2021 r.
12 lipca 2021 r.
26 lipca 2021 r.
6 września 2021 r.
20 września 2021 r.
11 października 2021 r.
25 października 2021 r.
15 listopada 2021 r.
29 listopada 2021 r.
13 grudnia 2021 r.;

kolejne posiedzenia plenarne KRS:
27-30 kwietnia 2021 r.
11-14 maja 2021 r.
25-28 maja 2021 r.
8-11 czerwca 2021 r.
22-25 czerwca 2021 r.
13-16 lipca 2021 r.
27-30 lipca 2021 r.
7-10 września 2021 r.
21-24 września 2021 r.
12-15 października 2021 r.
26-29 października 2021 r.
16-19 listopada 2021 r.
30 listopada – 3 grudnia 2021 r.
14-17 grudnia 2021 r.