13 października – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
14 października – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
15 października – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
16 października – godz. 09:00 – sala posiedzeń KRS


1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 13-16 października 2020 r.
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS.
3. Informacje i komunikaty.
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UC30);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postepowania karnego oraz niektórych innych ustaw (UC31);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (UD111);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze;
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Zwierząt;
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów.
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji.
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg.
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości.
11. Cofnięcia zgłoszeń.
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
12.1. Powołanie asesora na urząd sędziego WSA w Poznaniu;
12.2. Powołanie asesora na urząd sędziego WSA w Poznaniu;
12.3. Powołanie asesora na urząd sędziego WSA w Rzeszowie;
12.4. Powołanie asesora na urząd sędziego WSA w Warszawie;
12.5. Powołanie asesora na urząd sędziego WSA w Warszawie;
12.6. Powołanie asesora na urząd sędziego WSA w Warszawie;
12.7. WSA w Olsztynie MP z 2020 r., poz. 398 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.8. WSA w Szczecinie MP z 2020 r., poz. 399 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.9. SO w Opolu MP z 2020 r., poz. 384 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.10. SR w Opolu MP z 2020 r., poz. 384 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.11. SR w Świdnicy MP z 2020 r., poz. 384 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.12. SR w Wałbrzychu MP z 2020 r., poz. 384 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.13. SR w Wałbrzychu MP z 2020 r., poz. 475 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.14. SR w Wałbrzychu MP z 2020 r., poz. 474 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.15. SO w Gdańsku MP z 2020 r., poz. 475 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.16. SO w Krakowie MP z 2019 r., poz. 1144 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.17. SA w Poznaniu MP z 2020 r., poz. 475 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.18. SO w Poznaniu MP z 2020 r., poz. 585 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.19. SA w Rzeszowie MP z 2020 r., poz. 28 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.20. SO w Krośnie MP z 2020 r., poz. 475 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.21. SO w Przemyślu MP z 2020 r., poz. 475 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.22. SO w Przemyślu MP z 2020 r., poz. 474 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.23. SR w Przemyślu MP z 2020 r., poz. 475 (7 kandydatów na 1 miejsce);
PO SN:
12.24. SO w Bielsku-Białej MP z 2018 r., poz. 1207 (1 kandydat na 1 miejsce);
POWRÓT NA POPRZEDNIO ZAJMOWANE STANOWISKO:
12.25. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.26. do SO w Poznaniu MP z 2019 r., poz. 479;
12.27. do SO Warszawa-Praga w Warszawie.
13. Oświadczenie woli dalszego zajmowania stanowiska.
14. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku.
15. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku.
16. Przyjęcie Protokołu:
- Nr 11/2020 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 8-11 września 2020 r.;
- Nr 12/2020 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 22-25 września 2020 r.;
17. Wolne wnioski.
18. Przyjęcie stanowiska KRS w przedmiocie procedury postępowania w sprawach, w których wniesiono nieprzysługujący środek zaskarżenia od uchwał KRS i w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi RP uchwał zawierających wnioski o powołanie na urząd sędziego.

Kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
12 października 2020 r. godz. 12:00
26 października 2020 r. godz. 11:00
16 listopada 2020 r. godz. 11:00
7 grudnia 2020 r. godz. 11:00

Kolejne posiedzenia plenarne KRS:
27-30 października 2020 r. od godz. 10:00
17-20 listopada 2020 r. od godz. 10:00
8-11 grudnia 2020 r. od godz. 10:00