Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności.

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności, przekazanym w dniu 23 czerwca 2020 r. do zaopiniowania przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (znak: DLPC-V.4191.3.2019), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt