Data wydarzenia: 09-07-20

w sprawie wniosku do Ministra Sprawiedliwości o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych na rok 2021

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 365), Krajowa Rada Sądownictwa przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości wniosek o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych na rok 2021 z następującymi uwagami i zastrzeżeniami.

 

Krajowa Rada Sądownictwa zauważa, że wielostronna współpraca: związków zawodowych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i innych organów państwowych doprowadziły do wypracowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników nieorzeczniczych, co w znacznej części rozwiązało trudności zgłaszane przez Krajową Radę Sądownictwa w uchwałach w ubiegłych latach, a dotyczące:

  1. obsadzenia wszystkich wolnych etatów,
  2. powstrzymania pracowników już zatrudnionych w sądach przed odejściem z pracy,
  3. utworzenie stabilnej kadry,
  4. pozyskanie do pracy w sądach osób o odpowiednim poziomie umiejętności.

Wieloletnie kumulowanie się powyższych negatywnych zjawisk zostało zatrzymane.

 

Krajowa Rada Sądownictwa zauważa, że obecna struktura wynagrodzeń pracowników specjalistycznych (inżynierów, informatyków) w dalszym ciągu powoduje, że sądy (szczególnie w ośrodkach wielkomiejskich) nie są konkurencyjnym pracodawcą i mają trudności w pozyskaniu i utrzymaniu stabilnej kadry, co jest istotną przeszkodą w prawidłowej realizacji zadań spoczywających na sądach.

 

Krajowa Rada Sądownictwa uważa, że zachodzą istotne wątpliwości, czy złożone projekty wydatków rzeczowych zabezpieczają potrzeby sądów.

Zauważa, że złożone projekty wydatków na zabezpieczanie powierzchni archiwalnej w dużej części opierają się na powierzchni wynajmowanej. Stała jest tendencja wzrostu wielkości powierzchni wynajmowanej i wzrostu kosztu pozyskania tej powierzchni.

Zauważa również, że mimo stałych i wysokich wydatków na remonty i budowę budynków sądów w dalszym ciągu istnieją sądy, których siedziby nie spełniają norm technicznych prawa budowlanego, nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, przez co doznają istotnej przeszkody w realizowaniu swoich ustrojowych zadań.

 

Krajowa Rada Sądownictwa uważa, że w roku 2021 wymiar sprawiedliwości będzie musiał uporać się z większą liczbą zadań niż w roku 2020, co będzie wynikało ze stale rosnącej liczby spraw wpływających i podlegających archiwizacji. Dlatego stwierdza, że wydatki na sądy powszechne nie mogą być zmniejszane, nawet w przypadku poszukiwania oszczędności budżetowych z uwagi na następstwa sytuacji epidemiologicznej.