Data wydarzenia: 08-07-20

Projekt
PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 7-10 lipca 2020 r.


7 lipca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
8 lipca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
9 lipca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
10 lipca – godz. 09:00 – sala posiedzeń KRS
1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 7-10 lipca 2020 r.
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS:
• w dniu 1 lipca 2020 r.
• w dniu 6 lipca 2020 r.
3. Informacje i komunikaty.
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk senacki nr 50);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy –Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 91);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 74);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (UC29);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 138);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (B 508);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej (B 513);
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (B512);
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk sejmowy nr 415);
4.10. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu (UD 87);
4.11. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.12. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sejmowy nr 420);
4.13. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (B 496);
4.14. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami;
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów.
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji.
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg.
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości.
11. Cofnięcia zgłoszeń.
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
12.1. NSA Izba Ogólnoadministracyjna MP z 2018 r., poz. 832 (5 kandydatów na 1 miejsce);
ODROCZONE:
12.2. SR w Wysokiem Mazowieckiem MP z 2019 r., poz. 770 (11 kandydatów na 1 miejsce);
12.3. SO w Gdańsku MP z 2019 r., poz. 714 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.4. SR w Jastrzębiu-Zdroju MP z 2019 r., poz. 415 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.5. SO w Krakowie MP z 2018 r., poz. 826 (4 kandydatów na 4 miejsca);
12.6. SO w Krakowie MP z 2019 r., poz. 581 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.7. SO w Krakowie MP z 2019 r., poz. 479 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.8. SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie MP z 2019 r., poz. 227 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.9. SO w Przemyślu MP z 2019 r., poz. 179 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.10. SO w Rzeszowie MP z 2018 r., poz. 713 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.11. SO w Tarnobrzegu MP z 2018 r., poz. 1199 (3 kandydatów na 1 miejsce);
NOWE:
12.12. Asesor do WSA w Warszawie MP z 2019 r., poz. 374 (26 kandydatów na 3 miejsca);
12.13. SA w Katowicach MP z 2019 r., poz. 415 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.14. SO w Częstochowie MP z 2019 r., poz. 415 (9 kandydatów na 2 miejsca);
12.15. SO w Częstochowie MP z 2019 r., poz. 667 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SO w Gliwicach MP z 2019 r., poz. 179 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.17. SO w Gliwicach MP z 2019 r., poz. 415 (4 kandydatów na 2 miejsca);
12.18. SO w Katowicach MP z 2018 r., poz. 1041 (2 kandydatów na 2 miejsca);
12.19. SO w Katowicach MP z 2019 r., poz. 479 (3 kandydatów na 3 miejsca);
12.20. SO w Katowicach MP z 2019 r., poz. 581 (2 kandydatów na 2 miejsca);
12.21. SO w Krakowie MP z 2019 r., poz. 226 (3 kandydatów na 2 miejsca);
12.22. SO w Krakowie MP z 2019 r., poz. 415 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.23. SR w Łasku MP z 2019 r., poz. 479 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.24. SA w Poznaniu MP z 2019 r., poz. 578 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.25. SA w Poznaniu MP z 2019 r., poz. 479 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.26. SA w Poznaniu MP z 2019 r., poz. 415 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.27. SO w Poznaniu MP z 2019 r., poz. 479 (9 kandydatów na 4 miejsca);
PO SN:
12.28. Asesor do WSA w Gdańsku MP z 2018 r., poz. 520 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.29. SO w Olsztynie MP z 2018 r., poz. 283 (3 kandydatów na 2 miejsca);
12.30. SO we Włocławku MP z 2018 r., poz. 274 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.31. SO w Łodzi MP z 2018 r., poz. 292 (2 kandydatów na 8 miejsc);
12.32. SO w Poznaniu MP z 2018 r., poz. 283 (24 kandydatów na 17 miejsc);
ODROCZONE:
12.33. SR w Lidzbarku Warmińskim MP z 2019 r., poz. 578 (3 kandydatów na 1 miejsce);
13. Oświadczenie woli dalszego zajmowania stanowiska.
14. Odwołania od podziału czynności sędziów i asesorów.
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku.
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku.
17. Przyjęcie Protokołu:
Nr 5/2020 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 
10-12 marca i 8-9 czerwca 2020 r.
18. Wolne wnioski
PORZĄDEK OBRAD MOŻE BYĆ UZUPEŁNIONY
kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
20 lipca 2020 r. godz. 11:00
3 sierpnia 2020 r. godz. 11:00
17 sierpnia 2020 r. godz. 11:00
7 września 2020 r. godz. 11:00
21 września 2020 r. godz. 11:00
12 października 2020 r. godz. 11:00
26 października 2020 r. godz. 11:00
16 listopada 2020 r. godz. 11:00
30 listopada 2020 r. godz. 11:00
14 grudnia 2020 r. godz. 11:00
kolejne posiedzenia plenarne KRS:
21-24 lipca 2020 r. od godz. 10:00
3-7 sierpnia 2020 r. od godz. 10:00
17-21 sierpnia 2020 r. od godz. 10:00
8-11 września 2020 r. od godz. 10:00
22-25 września 2020 r. od godz. 10:00
13-16 października 2020 r. od godz. 10:00
27-30 października 2020 r. od godz. 10:00
16-20 listopada 2020 r. od godz. 10:00
30 listopada – 4 grudnia 2020 r. od godz. 10:00
14-18 grudnia 2020 r. od godz. 10:00