Data wydarzenia: 16-06-20

16 czerwca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
17 czerwca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
18 czerwca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
19 czerwca – godz. 09:00 – sala posiedzeń KRS

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 16-19 czerwca 2020 r.

2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS.

3. Informacje i komunikaty.

4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:

4.1. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk senacki nr 50);

4.2. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk senacki nr 77);

4.3. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (druk senacki nr 90)

4.4. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy –Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 91);

4.5. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 74)

4.6. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344);

4.7. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (UD 50);

4.8. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (UC29);

4.9. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 382);

4.10. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Komisji prawdy i zadośćuczynienia w sprawach związanych z zachowaniami o charakterze pedofilskim osób duchownych;

4.11. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 138);

4.12. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

4.13. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (UD 59);

4.14. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (B 510);

4.15. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (B 508);

4.16. Propozycja opinii w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie: (B396-B398)
- określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym (A 396);
- określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym (A 397);
- określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym (A 398);

4.17. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej (B 513);

5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;

6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;

7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji
i lustracji;

8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;

9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;

10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;

11. Cofnięcia zgłoszeń.

12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:

12.1. NSA Izba Finansowa MP z 2018 r., poz. 634 (6 kandydatów na 2 miejsca)

ODROCZONE:

12.2. SA w Białymstoku MP z 2019 r., poz. 698 (2 kandydatów na 1 miejsce)

12.3. SR w Elblągu MP z 2019 r., poz. 581 (4 kandydatów na 1 miejsce)

12.4. SO w Gdańsku MP z 2019 r., poz. 714 (2 kandydatów na 1 miejsce)

12.5. SO w Szczecinie MP z 2019 r., poz. 714 (1 kandydat na 2 miejsca)

NOWE:

12.6. SR w Lublińcu MP z 2019 r., poz. 479 (4 kandydatów na 1 miejsce)

12.7. SR w Sosnowcu MP z 2019 r., poz. 807 (3 kandydatów na 1 miejsce)

12.8. SR dla Łodzi Widzewa w Łodzi MP z 2019 r., poz. 578 (3 kandydatów na 1 miejsce)

12.9. SA w Rzeszowie MP z 2019 r., poz. 415 (2 kandydatów na 1 miejsce)

12.10. SO w Krośnie MP z 2018 r., poz. 1048 (1 kandydat na 1 miejsce)

12.11. SO w Krośnie MP z 2019 r., poz. 939 (1 kandydat na 1 miejsce)

12.12. SO w Przemyślu MP z 2019 r., poz. 179 (2 kandydatów na 1 miejsce)

12.13. SO w Rzeszowie MP z 2019 r., poz. 783 (3 kandydatów na 1 miejsce)

12.14. SO w Rzeszowie MP z 2019 r., poz. 479 (3 kandydatów na 1 miejsce)

12.15. SO w Rzeszowie MP z 2018 r., poz. 713 (2 kandydatów na 1 miejsce)

12.16. SO w Tarnobrzegu MP z 2019 r., poz. 479 (1 kandydat na 1 miejsce)

12.17. SO w Tarnobrzegu MP z 2018 r., poz. 1199 (3 kandydatów na 1 miejsce)

SĄDY POWSZECHNE PO SN:
12.18. SO w Gdańsku MP z 2018 r., poz. 274 (27 kandydatów na 27 miejsc)

12.19. SO w Kielcach MP z 2018 r., poz. 377 (1 kandydat na 1 miejsce)

PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.20. SO w Warszawie MP z 2018 r., poz. 291;

POWRÓT NA POPRZEDNIO ZAJMOWANE STANOWISKO:
12.21. do SR w Bydgoszczy

13. Oświadczenie woli dalszego zajmowania stanowiska.

14. Odwołania od podziału czynności sędziów i asesorów.

15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku.

16. Przyjęcie Protokołu:

 Nr 5/2020 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 10-12 marca i 8-9 czerwca 2020 r.;

17. Opinia KRS w przedmiocie powierzenia obowiązków sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy SA w Warszawie

18. Wolne wnioski


PORZĄDEK OBRAD MOŻE BYĆ UZUPEŁNIONY

Planowane posiedzenia Prezydium KRS:
6 lipca 2020 r. godz. 11:00
20 lipca 2020 r. godz. 11:00
2 sierpnia 2020 r. godz. 11:00
16 sierpnia 2020 r. godz. 11:00
7 września 2020 r. godz. 11:00
21 września 2020 r. godz. 11:00
12 października 2020 r. godz. 11:00
26 października 2020 r. godz. 11:00
15 listopada 2020 r. godz. 11:00
29 listopada 2020 r. godz. 11:00
13 grudnia 2020 r. godz. 11:00

Planowane posiedzenia plenarne KRS:
7-10 lipca 2020 r. od godz. 10:00
21-24 lipca 2020 r. od godz. 10:00
3-7 sierpnia 2020 r. od godz. 10:00
17-21 sierpnia 2020 r. od godz. 10:00
8-11 września 2020 r. od godz. 10:00
22-25 września 2020 r. od godz. 10:00
13-16 października 2020 r. od godz. 10:00
27-30 października 2020 r. od godz. 10:00
16-20 listopada 2020 r. od godz. 10:00
30 listopada – 4 grudnia 2020 r. od godz. 10:00
14-18 grudnia 2020 r. od godz. 10:00