Data wydarzenia: 21-02-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego
i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 7 lutego 2020 r. (znak: DLPK-III.469.3.2019), nie zgłasza uwag do jego treści.