Data wydarzenia: 12-03-24
Data końca wydarzenia: 22-03-24

Projekt
PORZĄDEK OBRAD
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 12-15 i 18-22 marca 2024 r.
12 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
13 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
14 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
15 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
18 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
19 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
20 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
21 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
22 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 12-15 i 18-22 marca 2024 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży;
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz prawo o ruchu drogowym (UD329);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniu karnym (B798);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie;
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw B801;
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych;
4.10. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowie i ochroną zwierząt;
4.11. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży;
4.12. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Osób Pełniących Niektóre Funkcje Publiczne;
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji:
7.1. Sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji w wykonaniu uchwały nr 728/2023 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 29 sierpnia 2023 r. w przedmiocie przeprowadzenia lustracji w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydziałach odwoławczych Sądu Okręgowego w Poznaniu, Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Sądzie Okręgowym w Krakowie;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa:
9.3.1. Petycja p. Romana Arseniuka z dnia 20 lutego 2024 (WP.051.4.2024) WP: W.Potocki;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
WSA:
12.1. NSA Izba Ogólnoadministracyjna M.P. z 2022 r., poz. 358 (11 kandydatów na 2 miejsca);
SĄDY POWSZECHNE – ODROCZONE:
12.2. SA w Katowicach M.P. z 2022 r., poz. 683 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.3. SO w Bielsku-Białej M.P. z 2023 r., poz. 789 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.4. SO w Łodzi M.P. z 2023 r., poz. 558 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.5. SA w Poznaniu M.P. z 2023 r., poz. 419 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.6. SA w Szczecinie M.P. z 2023 r., poz. 457 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.7. SO w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 542 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.8. SR dla Warszawy-Woli w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 607 (1 kandydat na 1 miejsce);
ZASTRZEŻENIE PO SN:
12.9. do SR w Grajewie M.P. z 2021 r., poz. 521;
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 20/2023 z posiedzenia KRS w dniach 5-15 grudnia 2023 r.;
18. Przyjęcie uchwały w przedmiocie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie art. 46 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 24 ust. 2 lit. b, art. 29 ust. 2, art. 39 i art. 61 Regulaminu ETPC;
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu KRS polegającej na zniesieniu posiedzeń Rady w trybie zdalnym i prowadzenie posiedzeń wyłącznie w trybie stacjonarnym;
20. Wolne wnioski;