Data wydarzenia: 30-01-24
Data końca wydarzenia: 02-02-24

Projekt
PORZĄDEK OBRAD
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 30 stycznia – 2 lutego 2024 r.
30 stycznia – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
31 stycznia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
1 lutego – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
2 lutego – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 30 stycznia – 2 lutego 2024 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych;
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży;
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz prawo o ruchu drogowym (UD329);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową;
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa:
9.3.1. Projekt obwieszczenia Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
WSA:
12.1. WSA w Gdańsku M.P. z 2023 r., poz. 175 (7 kandydatów na 1 miejsce);
SĄDY POWSZECHNE – ODROCZONE:
12.2. SO w Białymstoku M.P. z 2023 r., poz. 419 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.3. SR w Tarnowskich Górach M.P. z 2022 r., poz. 1289 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.4. SO w Sosnowcu M.P. z 2023 r., poz. 327 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.5. SO w Nowym Sączu M.P. z 2023 r., poz. 453 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.6. SR w Gorlicach M.P. z 2023 r., poz. 578 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.7. SO w Poznaniu M.P. z 2023 r., poz. 129 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.8. SO w Szczecinie M.P. z 2023 r., poz. 457 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.9. SO w Szczecinie M.P. z 2023 r., poz. 514 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.10. SO w Szczecinie M.P. z 2023 r., poz. 531 (1 kandydat na 1 miejsce);
SĄDY POWSZECHNE:
12.11. SA w Gdańsku M.P. z 2023 r., poz. 453 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.12. SR w Grudziądzu M.P. z 2023 r., poz. 510 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.13. SR we Włocławku M.P. z 2023 r., poz. 531 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.14. SA w Katowicach M.P. z 2023 r., poz. 306 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.15. SO w Rybniku M.P. z 2023 r., poz. 338 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.16. SO w Sosnowcu M.P. z 2023 r., poz. 561 (1 kandydatów na 1 miejsce);
12.17. SR w Radomiu M.P. z 2023 r., poz. 538 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.18. SR w Zgierzu M.P. z 2023 r., poz. 538 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.19. SR w Żyrardowie M.P. z 2023 r., poz. 439 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.20. SO w Poznaniu M.P. z 2023 r., poz. 507 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.21. SR w Złotowie M.P. z 2023 r., poz. 507 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.22. SR w Dębicy M.P. z 2023 r., poz. 540 (8 kandydatów na 1 miejsce);
12.23. SO w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 494 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.24. SR dla Warszawy-Woli w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 407 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.25. SO w Jeleniej Górze M.P. z 2023 r., poz. 502 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.26. SO w Legnicy M.P. z 2023 r., poz. 502 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.27. SO w Świdnicy M.P. z 2023 r., poz. 578 (1 kandydat na 1 miejsce);
SĄDY POWSZECHNE PO SN:
12.28. SO we Wrocławiu M.P. z 2022 r., poz. 112 (1 kandydat na 1 miejsce);
WSA PO SN:
12.29. WSA w Łodzi M.P. z 2020 r., poz. 747 (3 kandydatów na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.30. SA w Łodzi M.P. z 2023 r., poz. 531 COFNIĘCIE WNIOSKU;
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 17/2023 z posiedzenia KRS w dniach 23-27 października 2023 r.;
17.2. Nr 19/2023 z posiedzenia KRS w dniach 21-24 listopada 2023 r.;
18. Wyznaczenie członka KRS do stałego wykonywania pracy w Biurze KRS;
19. Zawiadomienie o wszczęciu przez Rzecznika Dyscyplinarnego SN postępowania wyjaśniającego (sygn. akt RD 2/24) w związku z postanowieniem SN z dnia 5 stycznia 2024 r. wydanym przez skład orzekający w sprawie I NSW 1267/23;
20. Wniosek Prezesa SA w Warszawie o zajęcie przez KRS stanowiska w sprawie określenia terminu zawieszenia przez MS prezesa lub wiceprezesa sądu w pełnieniu czynności odpowiednio do przepisu art. 27 § 3 usp, w sytuacji negatywnej opinii kolegium sądu;
21. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do TK wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP art. 27 § 5a zdanie drugie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.);
22. Wolne wnioski;