Data wydarzenia: 05-12-23
Data końca wydarzenia: 08-12-23

Projekt
PORZĄDEK OBRAD
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 5-8 i 11-15 grudnia 2023 r.
5 grudnia – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
6 grudnia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
7 grudnia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
8 grudnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
11 grudnia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
12 grudnia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
13 grudnia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
14 grudnia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
15 grudnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 5-8 i 11-15 grudnia 2023 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży;
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz prawo o ruchu drogowym (UD329);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie – Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego;
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółek jawnych udostępnionych w systemie teleinformatycznym (B601);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszenia dokumentów (B442);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
NSA:
12.1. NSA Izba Gospodarcza M.P. z 2023 r., poz. 202 (11 kandydatów na 2 miejsca);
WNIOSEK ASESORA SR O POWOŁANIE NA SĘDZIEGO SR:
12.2. do SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie;
12.3. do SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
SĄDY POWSZECHNE:
12.4. SA w Krakowie M.P. z 2023 r., poz. 125 (4 kandydatów na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:;
12.5. SA w Łodzi M.P. z 2023 r., poz. 531 COFNIĘCIE WNIOSKU
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 12/2023 z posiedzenia KRS w dniach 22-25 sierpnia 2023 r.;
17.2. Nr 13/2023 z posiedzenia KRS w dniach 28-29 sierpnia 2023 r.;
17.3. Nr 14/2023 z posiedzenia KRS w dniach 5-8 września 2023 r.;
18. Uzupełnienie składów Komisji stałych i problemowych KRS;
19. Rozpoznanie wniosku o publikację oświadczenia w związku z naruszeniem dóbr osobistych;
20. Wolne wnioski;