Data wydarzenia: 21-11-23
Data końca wydarzenia: 24-11-23

Projekt
PORZĄDEK OBRAD
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 21-24 listopada 2023 r.
21 listopada – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
22 listopada – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
23 listopada – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
24 listopada – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 21-24 listopada 2023 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych;
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych korzystania oraz funkcjonowania portalu informacyjnego, trybu zakładania, udostępniania i likwidacji konta w portalu informacyjnym (nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości: (A517);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (nr w wykazie: B790);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów urządzeń i środków technicznych wykorzystywanych w budynku sądu do przeprowadzenia dowodu w ramach posiedzenia zdalnego, sposobu korzystania z tego rodzaju urządzeń i środków, jak również sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów dokonanych podczas jego przeprowadzenia (nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości: A518);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
NSA:
12.1. NSA Izba Ogólnoadministracyjna M.P. z 2022 r., poz. 1047 (5 kandydatów na 1 miejsce);
SĄDY POWSZECHNE:
12.2. SR w Leżajsku M.P. z 2023 r., poz. 718 (4 kandydatów na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.3. SA w Łodzi M.P. z 2023 r., poz. 531 COFNIĘCIE WNIOSKU;
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu;
18. Propozycja stanowiska KRS w związku z postanowieniem SN z dnia 28 czerwca 2023 r. wraz z uzasadnieniem w sprawie z odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa Nr 1221/2021 z 9 września 2021 r.;
19. Opinia KRS w przedmiocie powołania na Dyrektora KSSiP;
20. Wolne wnioski;