Data wydarzenia: 05-09-23
Data końca wydarzenia: 08-09-23

Projekt
PORZĄDEK OBRAD
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 5-8 września 2023 r.
5 września – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
6 września – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
7 września – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
8 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 5-8 września 2023 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:

4.1. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości B758;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody;
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druk sejmowy nr 3502);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokumentowania czynności przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynków sądów (B730);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druk sejmowy 3342);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (UD324);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (UC144);
4.8. Propozycja opinii do poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Pracowniczych;
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego Rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (B736);
4.10 Propozycja opinii w związku z prowadzeniem prac przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii nad oceną funkcjonowania ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (OSR ex-post), (Dz. U. poz. 933);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych:
8.1. Propozycja stanowiska w przedmiocie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
SĄDY WOJSKOWE
12.1. WSO w Poznaniu M.P. z 2022 r., poz. 422 (2 kandydatów na 1 miejsce);
PO SN:
12.2. SO w Słupsku M.P. z 2021 r., poz. 319 (1 kandydat na 1 miejsce);
SĄDY POWSZECHNE:
12.3. SR w Działdowie M.P. z 2022 r., poz. 687 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.4. SA w Katowicach M.P. z 2022 r., poz. 683 (1 kandydat na 1 miejsce) (ODROCZONE NA KOLEJNE POSIEDZENIE);
12.5. SO w Krośnie M.P. z 2022 r., poz. 1289 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.6. SA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 1090 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.7. SO w Białymstoku M.P. z 2022 r., poz. 1290 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.8. SO w Ostrołęce M.P. z 2022 r., poz. 1088 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.9. SO w Bydgoszczy M.P. z 2022 r., poz. 1291 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.10. SO w Bydgoszczy M.P. z 2023 r., poz. 143 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.11. SR we Włocławku M.P. z 2022 r., poz. 1098 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.12. SR we Włocławku M.P. z 2022 r., poz. 1097 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.13. SA w Katowicach M.P. z 2022 r., poz. 1289 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.14. SA w Katowicach M.P. z 2022 r., poz. 1097 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.15. SO w Gliwicach M.P. z 2022 r., poz. 970 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SA w Krakowie M.P. z 2022 r., poz. 1282 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.17. SO w Kielcach M.P. z 2022 r., poz. 1098 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.18. SO w Nowym Sączu M.P. z 2022 r., poz. 1290 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.19. SR Lublin-Zachód w Lublinie M.P. z 2022 r., poz. 970 (6 kandydatów na 1 miejsce);
12.20. SO w Łodzi M.P. z 2023 r., poz. 142 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.21. SO w Łodzi M.P. z 2023 r., poz. 143 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.22. SO w Łodzi M.P. z 2023 r., poz. 5 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.23. SO w Poznaniu M.P. z 2023 r., poz. 129 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.24. SR we Wschowie M.P. z 2022 r., poz. 1291 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.25. SO w Koszalinie M.P. z 2023 r., poz. 143 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.26. SO w Koszalinie M.P. z 2023 r., poz. 144 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.27. SR w Koszalinie M.P. z 2022 r., poz. 1282 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.28. SA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 945 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.29. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 1088 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.30. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 1282 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.31. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 1291 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.32. SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 1162 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.33. SR dla Warszawy-Woli w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 1090 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.34. SR w Legionowie M.P. z 2022 r., poz. 945 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.35. SR w Wołominie M.P. z 2022 r., poz. 1291 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.36. SA we Wrocławiu M.P. z 2022 r., poz. 1162 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.37. SR w Zgorzelcu M.P. z 2022 r., poz. 1088 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.38. SO w Świdnicy M.P. z 2023 r., poz. 181 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.39. SO w Elblągu M.P. z 2023 r., poz. 191 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.40. SO w Elblągu M.P. z 2023 r., poz. 240 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.41. SR w Iławie M.P. z 2023 r., poz. 181 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.42. SO w Sosnowcu M.P. z 2023 r., poz. 306 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.43. SO w Sosnowcu M.P. z 2023 r., poz. 457 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.44. SA w Rzeszowie M.P. z 2023 r., poz. 502 (3 kandydatów na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY
WNIOSEK O MIANOWANIE EGAZAMINOWANEGO APLIKANTA APLIKACJI PROKURATORSKIEJ
12.45. do SR w Słupsku;
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY
12.46. SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 622;
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 11/2023 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 4-7 lipca 2023 r.;
18. Propozycja stanowiska KRS w związku z postanowieniem SN z dnia 28 czerwca 2023 r. wraz z uzasadnieniem w sprawie z odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa Nr 1221/2021 z 9 września 2021 r.;
19. Wskazanie przedstawiciela KRS do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2023 r.;
20. Wolne wnioski;