Data wydarzenia: 22-08-23
Data końca wydarzenia: 25-08-23

Projekt
PORZĄDEK OBRAD
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 22-25 sierpnia 2023 r.
22 sierpnia – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
23 sierpnia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
24 sierpnia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
25 sierpnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 22-25 sierpnia 2023 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1 Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości B758;
4.2 Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody;
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wykonanie postanowienia zobowiązującego osobę stosującą przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, wpisany pod nr A506;
4.4 Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (B726);
4.5 Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druk sejmowy nr 3502);
4.6 Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokumentowania czynności przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynków sądów (B730);
4.7 Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie(druk sejmowy 3342);
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(UD324);
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (UC144);
4.10. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (B737);
4.11. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców (UD497);
4.12. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo własności przemysłowej (UD506);
4.13 Propozycja opinii do poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Pracowniczych (brak numeru druku);
4.14.Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (druk senacki 1074);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
NSA
12.1. NSA IZBA FINANSOWA M.P. z 2022 r., poz. 358 (5 kandydatów na 1 miejsce)
POWOŁANIE ASESORA WSA NA URZĄD SĘDZIEGO WSA
12.2. do WSA w Białymstoku
12.3. WSA w Białymstoku
WNIOSKI ASESORÓW SĄDOWYCH O POWOŁANIE NA URZĄD SĘDZIEGO:
12.4. do SR w Bydgoszczy;
12.5. do SR w Bydgoszczy;
12.6. do SR w Bytomiu;
12.7. do SR w Rybniku;
12.8. do SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie;
12.9. do SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie;
12.10. do SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;
12.11. do SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
12.12. do SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
12.13. do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
12.14. do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
12.15. do SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi;
12.16. do SR w Szamotułach;
12.17. do SR w Tarnobrzegu;
12.18. do SR w Legnicy;
12.19. do SR w Opolu;
12.20. do SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu;
12.21. do SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu;
12.22. do SR w Miliczu;
SĄDY POWSZECHNE:
12.23. SA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 1090 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.24. SR Gdańsk-Południe w Gdańsku M.P. z 2023 r., poz. 143 (7 kandydatów na 1 miejsce);
12.25. SO w Krośnie M.P. z 2022 r., poz. 1289 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.26. SO w Przemyślu M.P. z 2023 r., poz. 272 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.27. SO w Tarnobrzegu M.P. z 2023 r., poz. 129 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.28. SA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 1291 (1 kandydat na 1 miejsce);
PO SN:
12.29. SO w Słupsku M.P. z 2021 r., poz. 319 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.30. SO w Zielonej Górze M.P. z 2018 r., poz. 283 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.31. SA w Rzeszowie M.P. z 2022 r., poz. 601 (1 kandydat na 1 miejsce);
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu;
18. Propozycja stanowiska KRS w związku z postanowieniem SN z dnia 28 czerwca 2023 r.;
19. Wolne wnioski;