Data wydarzenia: 10-01-23
Data końca wydarzenia: 13-01-23

10 stycznia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
11 stycznia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
12 stycznia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
13 stycznia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 10-13 stycznia 2023 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw (UC139);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (UD 471);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (druk sejmowy nr 2898);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa:
A. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 2050);
B. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (EW.020.1060.2022);
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
WNIOSKI ASESORÓW SĄDOWYCH O POWOŁANIE NA URZĄD SĘDZIEGO:
12.1. do SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
12.2. do SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu;
SĄDY POWSZECHNE:
12.3. SR w Działdowie M.P. z 2022 r., poz. 687 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.4. SA w Katowicach M.P. z 2022 r., poz. 683 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.5. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 686 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.6. SR w Jastrzębiu-Zdroju M.P. z 2022 r., poz. 713 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.7. SR w Rybniku M.P. z 2022 r., poz. 713 (1 kandydat na 1 miejsce);
PO SN:
12.8. SO w Bielsku-Białej M.P. z 2021 r., poz. 830 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.9. SO w Katowicach M.P. z 2021 r., poz. 362 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.10. SA w Krakowie M.P. z 2018 r., poz. 1085 (2 kandydatów na 6 miejsc);
12.11. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 705 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.12. WSA we Wrocławiu M.P. z 2021 r., poz. 898 (2 kandydatów na 1 miejsce);
ZASTRZEŻENIA:
12.13. do SR w Gliwicach M.P. z 2022 r., poz. 873 COFNIĘCIE;
12.14. do SO w Opolu M.P. z 2022 r., poz. 945;
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 17/2022 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 22-25 listopada 2022 r.;
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Krajowej Rady Sądownictwa;
19. Powołanie Komisji do spraw monitorowania zagrożeń niezawisłości sędziowskiej;
20. Wolne wnioski;

Kolejne posiedzenia prezydium:
16 stycznia 2023 r.
6 lutego 2023 r.
27 lutego 2023 r.
13 marca 2023 r.
27 marca 2023 r.
17 kwietnia 2023 r.
8 maja 2023 r.
15 maja 2023 r.
12 czerwca 2023 r.
19 czerwca 2023 r.
3 lipca 2023 r.
21 sierpnia 2023 r.
4 września 2023 r.
18 września 2023 r.
9 października 2023 r.
23 października 2023 r.
6 listopada 2023 r.
20 listopada 2023 r.
4 grudnia 2023 r.
11 grudnia 2023 r.

Kolejne posiedzenia plenarne KRS:
17-20 stycznia 2023 r.
7-10 lutego 2023 r.
28 lutego – 3 marca 2023 r.
14-17 marca 2023 r.
28-31 marca 2023 r.
18-21 kwietnia 2023 r.
9-12 maja 2023 r.
16-19 maja 2023 r.
13-16 czerwca 2023 r.
20-23 czerwca 2023 r.
4-7 lipca 2023 r.
22-25 sierpnia 2023 r.
5-8 września 2023 r.
19-22 września 2023 r.
10-13 października 2023 r.
24-27 października 2023 r.
7-10 listopada 2023 r.
21-24 listopada 2023 r.
5-8 grudnia 2023 r.
12-15 grudnia 2023 r.