Data wydarzenia: 12-03-21

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, przekazanym w dniu 2 marca 2021 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu [znak: SPS-WP.020.54.5.2021], w zakresie przyznanych kompetencji nie zgłasza uwag do jego treści.