Data wydarzenia: 20-08-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

 

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 20 lipca 2020 r. (znak: SPS-WP-173-137/20), nie zgłasza uwag do jego treści.

Jednocześnie Rada zauważa, że jedynie art. 18 projektowanej ustawy odnosi się do postępowania przed Sądem, przewidując skargę do sądu administracyjnego na odmowę dokonania wpisu do księgi hodowlanej, rejestru hodowlanego lub rejestru zwierzęcia, stada zwierząt futerkowych, rodu lub linii hodowlanej właścicielowi lub posiadaczowi tego zwierzęcia, stada zwierząt futerkowych, rodu lub linii hodowlanej, na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325).

projekt