Data wydarzenia: 31-01-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania
konta użytkownika

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika (B475), przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 20 stycznia 2020  r. (znak: DIRS-III.407.4.2019), nie zgłasza uwag do jego treści.