Data wydarzenia: 08-11-23
Data końca wydarzenia: 08-11-23

UCHWAŁA NR 997/2023
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 8 listopada 2023 r.
w obronie nieusuwalności sędziów


Krajowa Rada Sądownictwa, na podstawie art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stojąc na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, z niepokojem odnotowuje pojawiające się w przestrzeni publicznej postulaty złożenia z urzędu znacznej części sędziów. Niektóre z tych zapowiedzi represji formułowane są bądź inspirowane przez samych sędziów. Wypowiedzi takie Krajowa Rada Sądownictwa postrzega w kategoriach nawoływania do łamania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności jej art. 180 ust. 1 i art. 178 ust. 1.
Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że nieusuwalność sędziego stanowi fundamentalną gwarancję niezawisłości sędziowskiej, będącej podstawową zasadą demokratycznych państw prawa.
Niezawiśli sędziowie i niezależne sądy gwarantują bezstronne rozstrzyganie spraw.
Sędzia może wymierzać sprawiedliwość pod warunkiem, że nie zastanawia się, czy wydawane przez niego wyroki spodobają się tym, którzy mogą go odwołać lub zakwestionować jego prawa i obowiązek orzekania.
Sędziowie mają obowiązek zachować apolityczność, bo tylko wówczas piastować mogą wysoką pozycję bezstronnego arbitra i cieszyć się szacunkiem społeczeństwa. Winni trwać przy pełnieniu swej służby niezależnie od zmian władzy ustawodawczej i wykonawczej, właściwych przecież wszelkim demokratycznym ustrojom nowoczesnych państw. Zmiany takie nie mogą pociągać za sobą usuwania wbrew Konstytucji sędziów z zawodu. Grozi to anarchią i chaosem w Państwie, które jest naszym dobrem wspólnym.
Krajowa Rada Sądownictwa jako konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że stoi i stać będzie na straży nieusuwalności sędziów, i wyraża głęboką dezaprobatę wobec wszelkich prób podważania statusu sędziego i naruszania zasad nieusuwalności sędziów i niezawisłości sędziowskiej.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.41.5.2023