Data wydarzenia: 27-10-23
Data końca wydarzenia: 27-10-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 października 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego, przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2023 r. (znak: DLUS-I.4601.111.2023), opiniuje projekt pozytywnie, nie zgłaszając do niego uwag.

WP.420.93.2023
Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF