Data wydarzenia: 25-08-23
Data końca wydarzenia: 25-08-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 sierpnia 2023 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców, przekazanym w dniu 31 lipca 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS-WP.020.210.4.2023), nie zgłasza uwag
do projektu.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.420.71.2023