Data wydarzenia: 18-05-23
Data końca wydarzenia: 18-05-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 18 maja 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (numer w wykazie prac: B732), przekazanym w dniu 19 kwietnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (znak: DLUS-I.4601.18.2023), nie zgłasza uwag do projektu.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

WP.420.31.2023