Data wydarzenia: 23-06-23
Data końca wydarzenia: 23-06-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 23 czerwca 2023 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (UD494)


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (UD494), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 27 kwietnia 2023 r. (znak DPG-III.690.1.2022) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje projekt pozytywnie, nie zgłaszając do niego uwag.


Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.34.2023