Data wydarzenia: 21-04-23
Data końca wydarzenia: 21-04-23

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

w sprawie niedopuszczalności prowadzenia działalności politycznej przez środowiska sędziowskie

Krajowa Rada Sądownictwa jako organ konstytucyjny stojący na straży niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów, po zapoznaniu się z wystąpieniami przedstawicieli Stowarzyszenia Polskich Sędziów lustitia w trakcie odbywającego się w dniach 14-16 kwietnia 2023 r. XXIX Zebrania Delegatów stwierdza, że działalność stowarzyszenia przekracza zakreślone normą art. 178 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ograniczenia stanowiące, że Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Działalność części członków Stowarzyszenia lustitia, którzy jako „sukces" określają doprowadzenie do sytuacji destabilizacji państwa polskiego oraz wzywają organy instytucji unijnych do wdrażania względem Państwa polskiego procedur naruszeniowych i nakładania kar finansowych stanowi nie tylko zagrożenie dla obywateli ale również jest przykładem niedopuszczalnej i sprzecznej ze statutem stowarzyszenia działalności politycznej identycznej z działalnością typową dla partii politycznych.
Krajowa Rada Sądownictwa wzywa tym samym sędziów, członków Stowarzyszenia, do zdystansowania się od sprzecznych z prawem zachowań jego kierownictwa.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF