Data wydarzenia: 17-02-23

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (numer z wykazu prac legislacyjnych: B723)

 

            Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (numer z wykazu prac legislacyjnych: B723), przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2023 r. (znak: DLUS-I.4601.8.2023), opiniuje projekt pozytywnie, zwracając jednak uwagę na argumentację prezentowaną przez Krajową Radę Sądownictwa w stanowisku z dnia 2 września 2022 r. w przedmiocie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz w uchwale nr 794/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wniosku do Ministra Sprawiedliwości o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych.

projekt