Data wydarzenia: 10-01-23

w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 269) Krajowa Rada Sądownictwa stanowi, co następuje:

  • 1. W Regulaminie Krajowej Rady Sądownictwa, stanowiącym załącznik do uchwały
    nr 158/2019 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. poz. 192, z 2020 r. poz. 595 oraz z 2021 r. poz. 7
    i poz. 530):

1) § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada wysłuchuje na posiedzeniu plenarnym uczestników postępowania
w konkursach na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W uzasadnionych wypadkach Rada może odstąpić od wysłuchania.
W innych postępowaniach w sprawach indywidualnych Rada lub zespół mogą wysłuchać uczestników. Zespół lub Rada mogą odroczyć wysłuchanie uczestnika postępowania
z uzasadnionych przyczyn.”;

2) w § 19 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Wysłuchanie następuje przy osobistym stawiennictwie uczestnika
lub w formie wideokonferencji.

3b. Rada lub zespół mogą także zwrócić się do uczestnika postępowania o złożenie wyjaśnień na piśmie bądź za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.”.

  • 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
    „Monitor Polski”.