Data wydarzenia: 17-12-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

            Rada negatywnie opiniuje projekt przekazany przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 5 grudnia 2021 r. (znak: DLUS-I.4601.20.2021).

Projekt dotyczy dwóch zagadnień: policji sesyjnej oraz kontroli osób i bagażu przed wejściem do sądu.

Odnośnie zagadnienia pierwszego Rada przypomina, że celem policji sesyjnej jest  zabezpieczenie prawidłowego toku czynności sądowych w trakcie posiedzeń jawnych.
Nie jest natomiast tym celem karanie uczestników posiedzeń sądowych albo publiczności. Kary porządkowe pełnią rolę służebną wobec postępowania głównego. W związku z tym kary te powinny być wymierzane i wykonywane niezwłocznie.

Wprowadzanie środków odwoławczych od zarządzeń wydanych w ramach policji sesyjnej powinno gwarantować możliwość ich niezwłocznego rozpoznania. Angażowanie innego sądu (wyższego), a zwłaszcza Sądu Najwyższego stanowi nieporozumienie. Krytycznie należy także odnieść się do wyodrębnienia szczególnego zachowania uczestnika posiedzenia polegającego na godzeniu „bezpośrednio w osobę sędziego” i angażowanie w wydanie zarządzeń porządkowych dotyczących toku postępowania sądowego sądu w innym składzie (art. 1 pkt 1) podpunkt d), a w konsekwencji wprowadzania obowiązku wysłuchiwania sprawcy naruszenia przez sąd w innym składzie, co skutecznie skomplikuje pracę.

Projektowane zmiany w zakresie umożliwiającym kontrolowanie bagażu i rzeczy osobistych stanowią, zdaniem Rady, nadregulacje ponieważ w tej materii wystarczające są zarządzenia prezesów i dyrektorów sądów. Jednakże przyjmując, że projektodawca pozostanie przy koncepcji wprowadzenia podstawy ustawowej umożliwiającej kontrolę bagażu i osób przez pracowników ochrony, należałoby uwzględnić w projekcie, że jedynym skutkiem niepoddania się kontroli osobistej byłaby odmowa wejścia do siedziby sądu. Natomiast kazuistyczne i formalne rozwiązania proponowane w projekcie są w praktyce niemożliwe do zrealizowania, w szczególności w odniesieniu do dużych sądów. Przedłożone rozwiązania legislacyjne mogą doprowadzić do dezorganizacji pracy sądów, jak np. projektowany art. 57 § 10 ustawy o ustroju sądów powszechnych.

projekt