Data wydarzenia: 30-04-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania, przekazanym w dniu 30 marca 2021 r. do zaopiniowania przy piśmie Podsekretarza Stanu (znak: DLPC-IX.4392.5.2020), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt