Data wydarzenia: 16-04-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisu w tych rejestrach

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisu w tych rejestrach, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 31 marca 2021 r. (znak: DLPC-IX.4392.2.2020), nie zgłasza uwag do jego treści.