Data wydarzenia: 30-10-20

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, przekazanym przy piśmie Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 października 2020 r.
(znak: nr BPS.DKS.KU.0401.43.2020), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt