Data wydarzenia: 30-10-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 24 września 2020 r.  (DLPC-II.4190.1.2019), opiniuje go pozytywnie i zgłasza następujące uwagi:

 

Zdaniem Rady projektowane brzmienie art. 485 § 2 k.p.c. wymaga doprecyzowania. Użyte w zdaniu trzecim tego przepisu określenie „umowa zabezpieczona wekslem” to skrót myślowy, bowiem zabezpieczenie zabezpiecza konkretne roszczenia, nie zaś umowę. W tym zakresie przepis ten należy doprecyzować poprzez wyraźne wskazanie, że chodzi o „umowę, z której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem”.

Ponadto należy zauważyć, że art. 485 § 2 zd. 4 osłabia istotnie wymowę całego paragrafu i uniemożliwia kontrolę prawidłowości wypełnienia weksla i braku klauzul abuzywnych w umowie (a temu ma służyć dołączanie do pozwu umowy). Jeżeli wystarczające miałoby być oświadczenie o istnieniu umowy, to ich załączenie będzie następować jedynie w drodze wyjątku, co uczyni, wbrew intencjom Projektodawcy, kontrolę iluzoryczną – sąd będzie bowiem pozbawiony możliwości kontroli takiego dokumentu.

projekt