Data wydarzenia: 26-02-20

w sprawie stosowania ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw do trwających postępowań nominacyjnych

   W związku z wejściem w życie ustawy z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 190), Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa przedstawia następujące stanowisko w sprawie stosowania zmian wprowadzonych tą ustawą do postępowań nominacyjnych na stanowiska sędziów sądów powszechnych, toczących się w dniu jej wejścia w życie.

   W ocenie Prezydium, zgodnie z zasadą „bezpośredniego działania nowego prawa” (wyrok TK z 8 listopada 2006 r., sygn. akt K 30/06; OTK-A 2006 nr 10, poz. 149):
1) oceny kandydatów dokonane przez zgromadzenia sędziów przed wejściem w życie ustawy (tj. przed 14 lutego 2020 r.) pozostają w mocy;
2) jeżeli kolegium sądu zaopiniowało kandydatury przed 14 lutego 2020 r., czynność ta pozostaje w mocy, a prezes sądu ma obowiązek zamieszczenia w systemie teleinformatycznym tej opinii oraz innych dokumentów w terminie określonym w nowym brzmieniu art. 58 § 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych;
3) jeżeli kolegium sądu nie zaopiniowało kandydatur przed 14 lutego 2020 r., organ ten może je zaopiniować dopiero po umożliwieniu właściwemu zgromadzeniu ogólnemu sędziów dokonania wyboru delegatów do udziału w posiedzeniach kolegium sądu;
4) jeżeli kolegium sądu apelacyjnego nie zaopiniowało kandydatur na stanowiska sędziów sądu okręgowego przed 14 lutego 2020 r., kompetencję tę może wykonać jedynie kolegium sądu okręgowego (uwzględniając tezę zawartą w pkt. 3), a tryb zamieszczenia opinii w systemie teleinformatycznym pozostawia się do uzgodnienia przez prezesa sądu okręgowego i prezesa sądu apelacyjnego.