Data wydarzenia: 11-09-23
Data końca wydarzenia: 12-09-23

W dniu 11 września 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej na esej na temat praworządności w Polsce i na świecie w związku z Konferencją Krajowej Rady Sądownictwa „Rządy prawa wczoraj, dziś i jutro” w dniu 11 września 2023 r. w składzie:
Przewodniczący:  sędzia dr Dariusz Drajewicz (osobiście)
Członkowie:          sędzia Marek Jaskulski (udział zdalny)
                                     sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka (osobiście)

Protokolant: główny specjalista ds. prawnych dr Wojciech Potocki.

Przewodniczący komisji zreferował stan 8 prac złożonych do konkursu i zarządził dyskusję w celu wyłonienia prac, które będą nagrodzone, stosownie do § 5 pkt 5 Regulaminu Konkursu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 25/2023 Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z 6 września 2023 r.

Jury jednoznacznie stwierdziło, że wszystkie prace cechuje poprawność językowa, ciekawy wybór tematyczny, jak również dojrzałość myśli i sposób jej rozwinięcia w eseju.

W toku dyskusji wyłoniono 3 prace, którym przyznano nagrody (3 głosy „za”). Ustalono przyznanie nagrody I stopnia pracy „Praworządność a media społecznościowe” oznaczonej jako nr 6, nagrody II stopnia pracy „Rozpowszechnianie idei praworządności w społeczeństwie wczoraj, dziś i jutro” oznaczone jako nr 1 oraz nagrody III stopnia pracy „Praworządność w Polsce i na świecie” oznaczonej jako nr 2.

Za wyróżnieniem pracy „Praworządność a media społecznościowe” przemawiał jej wysoki poziom redakcyjny, edytorski, językowy, jak również interesujący temat i jego merytoryczne rozwinięcie.
Z kolei pracę nr 1 cechuje wysoki walor edytorski i redakcyjny, jak również interesujące opracowanie tematu przez autora.
O wyróżnieniu pracy nr 2 zadecydował oryginalny tematu pracy oraz świeży styl właściwy dla eseju.