W związku z artykułem „Podpadł szefowej KRS. Traci stanowisko.", opublikowanym 16 czerwca 2023 r. na stronie wiadomości.onet.pl, w którym sugeruje się, że „prawdziwym powodem” poparcia przez Krajową Radę Sądownictwa wniosku Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o odwołanie sędziego Rafała Baranka ze stanowiska Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach są przesłanki pozamerytoryczne, informujemy, że podstawą decyzji podjętej przez członków Rady, wbrew sugestiom sędziego Rafała Baranka, było naruszenie przez sędziego art. 41a§ 3 u.s.p. Ponadto sugestie, jakoby Przewodniczący KRS domagał się od prezesa sądu wyciagnięcia konsekwencji służbowych wobec sędziego Strumińskiego, nie znajdują potwierdzenia w treści pisma wystosowanego do Prezesa SR w Gliwicach.
Pismo Przewodniczącego KRS było oznaczone sygnaturą sprawy i wskazywało na załączone dokumenty żądane przez sąd jako dowód w sprawie. Stanowiło więc wykonanie polecenia sądu i powinno podlegać przedłożeniu do akt sprawy wraz z załącznikami. Okoliczność, iż w części nagłówkowej wskazany był Prezes Sądu nie może stanowić pretekstu do zatrzymania dokumentów dowodowych przez prezesa. To stworzyło fałszywe przekonanie sądu, że Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa nie zastosował się do wezwania, zwłaszcza że, co należy wyraźnie podkreślić, przepisy prawa nie precyzują żadnej formy pisma, w którym przedstawia się sądowi żądane dokumenty.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa