Wybór kandydatów na sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego

Podczas zakończonego 17 marca 2023 r. posiedzenia plenarnego Krajowej Rady Sądownictwa odbyły się na posiedzeniu plenarnym (transmisja online oraz dostęp na stronie www.krs.pl) wysłuchania kandydatów do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

Dzięki zachowaniu przez Krajowa Radę Sądownictwa najwyższych standardów jawności i transparentności każdy obywatel mógł śledzić na żywo na stronie www.krs.pl przebieg rozmów z kandydatami, ocenić ich dorobek zawodowy i przygotowanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego.

W konkursie wzięło udział siedmiu kandydatów: sędzia WSA dr Jarosław Czerw, sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska, radca prawny dr Krzysztof Grzesiowski, SSR Katarzyna Kałwak (zrezygnowała z prezentacji swojej kandydatury), adwokat Piotr Kwiecień, SSA Ewa Stryczyńska, radca prawny dr Agnieszka Żywicka.

Każdy przedstawił swój dorobek zawodowy, ciekawe zagadnienie prawne, które, jego zdaniem, wymagałoby rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy, odpowiadał też na pytania członków Rady.

W głosowaniu Rada zdecydowała o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosków o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego sędzi Agnieszki Góry-Błaszczykowskiej, dr Krzysztofa Grzesiowskiego, a w wyniku powtórnego głosowania także dr Agnieszki Żywickiej.

Konkursy, odwołania i sprawy osobowe

Rada rozpatrzyła konkurs na stanowisko asesorskie do WSA w Warszawie i wystąpiła do Prezydenta RP z wnioskiem o powołanie na to stanowisko Wojciecha Mirosława Białogłowskiego.
Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła odwołanie sędziego Sądu Najwyższego Pawła Czubika z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych od wyznaczenia do rozpoznania spraw w Izbie Cywilnej SN. Ponadto członkowie Rady rozpatrzyli 2 odwołania od zmiany podziału czynności, 11 wniosków o cofnięcie zgłoszeń udziału w konkursach, 7 oświadczeń woli dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego i 6 wniosków o przeniesienie sędziego w stan spoczynku.

Członkowie Rady zwrócili uwagę na kryteria, jakimi KRS się kieruje przy podejmowaniu decyzji dotyczącej zgody na przedłużenie aktywności zawodowej sędziego. Czym innym jest merytoryczne ocenianie orzeczeń sędziego - czego KRS nie robi, a czym innym jest ocenianie formy orzeczenia i błędów formalnych. Decyzja Rady ma charakter ostateczny, a zgoda jest związana z racjonalnym wykorzystaniem kadr sądownictwa lub potrzebami wynikającymi z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów, uzasadniona interesem wymiaru sprawiedliwości lub ważnym interesem społecznym.

Spotkanie z delegacją Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

O niezależności sądownictwa w Polsce i orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących polskich sądów członkowie Krajowej Rady Sądownictwa rozmawiali 15 marca br. z delegacją Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Procedury powoływania sędziów są różne w krajach członkowskich UE, a KRS nie jest stroną postępowania przed ETPCz. Jest nią polski rząd, który reprezentuje przed Trybunałem w Strasburgu MSZ - przypomnieli członkowie Rady.

Konstytucja RP gwarantuje sędziom niezawisłość i nieusuwalność, a decyzje personalne nie są domeną Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - podkreśliła Przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka. Instytucje europejskie nie mogą wnosić poprawek do polskiego prawa. Organy zewnętrzne nie mogą też stwierdzić, że jakiś polski sąd czy sędzia jest „nielegalny”, gdyż sądownictwo jest jedną z władz Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to nieuznawanie organów władzy publicznej innego państwa.

Robocza dyskusja członków Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z delegacją Komisji Europejskiej

Rozmowie na temat pracy Krajowej Rady Sądownictwa, jej dbałości o niezawisłość sędziów i niezależność sądów oraz m.in. procedurom powoływania sędziów w Polsce w ramach przygotowania raportu o przestrzeganiu praworządności była poświęcona robocza dyskusja, jaką online odbyli 13 marca br. członkowie Prezydium KRS z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Podobne spotkania z reprezentantami szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości odbywają się we wszystkich krajach UE.

Przedstawiciele Komisji, pytani przez uczestniczące w dyskusji Przewodniczącą KRS sędzię Dagmarę Pawełczyk-Woicką, sędzię Annę Dalkowską oraz sędzię Joannę Kołodziej-Michałowicz o ewentualne próby ujednolicenia systemu powoływania sędziów w państwach UE, zapewnili, że takie prace się nie toczą. - Rozstrzyga o tym prawo krajowe, to są kompetencje państw – zapewnił członek delegacji KE Julien Mousnier.

Zespół Prasowy
Biura Krajowej Rady Sądownictwa