W związku z pytaniami dotyczącymi publikacji na oficjalnym profilu Krajowej Rady Sądownictwa na Twitterze fragmentu nagrania z monitoringu w Sądzie Okręgowym w Krakowie informuję, że nagranie udostępniło Radzie kierownictwo sądu z własnej inicjatywy. Krajowa Rada Sądownictwa nie zwracała się o przekazanie tego nagrania. Za treść wpisów zamieszczanych na oficjalnym profilu Krajowej Rady Sądownictwa na Twitterze odpowiedzialny jest Przewodniczący KRS. Przewodniczący KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka w okresie sprawowania funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie nie weszła w posiadanie nagrania.

Publikacje mają zapewnić szerokiej opinii publicznej możliwość zapoznania się z rzeczywistym obrazem działań sędziego Macieja Ferka i tym samym dostarczyć materiału do wyrobienia sobie każdemu własnego przekonania o ich realnym kształcie i znaczeniu, a to zwłaszcza w obliczu ponawianych publicznych enuncjacji samego zainteresowanego, wyraźnie zmierzających do manipulacyjnej reinterpretacji własnych zachowań i usiłujących – nie bez udziału niektórych ośrodków medialnych – wpisać je w kanon zwykłych zachowań przystojących sędziemu. Zachowania sędziego przybierają postać coraz bardziej skrajną, której źródłem jest również kreacja wizerunku medialnego, dostarczającego sędziemu oczekiwanej aprobaty i usprawiedliwienia. Pocztówki wysyłane przez sędziego (w liczbie ok. 30) nie mają charakteru prywatnego.

Należy odnotować, że ów współudział mediów w dezorientowaniu opinii publicznej, przyjmuje formy manipulacji polegającej między innymi na odwracaniu uwagi od istoty poczynań sędziego Macieja Ferka, a to za pomocą akcentowania formalistycznych zagadnień i sugerujących brak podstaw prawnych do pozyskania i publikacji materiałów, czego wyrazem jest niestety treść skierowanych 2 lutego 2023 r. pytań dziennikarskich przez przedstawiciela OKO.press.

Proceder powyższy dotyczy także innych „faktów medialnych” związanych z funkcjonowaniem Krajowej Rady Sądownictwa, a poza dezorientacją opinii publicznej poddaje w wątpliwość funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości (umocowanie sędziów i sądów), wpływa destrukcyjnie na system prawny RP. Cierpi na tym jakość debaty publicznej usprawiedliwiając wzorce zachowań aspołeczne albo anarchistyczne, a finalnie odbije się niekorzystnie na obywatelach oczekujących na sprawiedliwe, bezstronne rozstrzygnięcia sądów. KRS będzie korzystać ze wszystkich form przekazu, które będą wyjaśniać opinii publicznej rzeczywistą genezę i przebieg konfliktu o tzw. „praworządność”.

Przewodniczący KRS
Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka