Krajowa Rada Sądownictwa podczas posiedzenia plenarnego w dniach 18 - 20 października 2022 r. rozpatrywała konkursy na stanowiska sędziowskie oraz asesorskie i podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosku o powołanie Magdaleny Katarzyny Rubys na stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej i Aleksandry Komór na stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Rada wystąpiła także z wnioskiem do Prezydenta RP o powołanie Agnieszki Cholewy-Kuchty na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, asesora Damiana Szymona Bronowickiego na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, Anny Bartłomiejczuk na stanowisko asesora w WSA w Białymstoku oraz Anny Ostrowskiej i Macieja Pawła Gapskiego na stanowiska asesorów w WSA w Lublinie.

Rada pozytywnie zaopiniowała kandydaturę sędziego Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie ppłk Marka Głowienki na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych. Zaakceptowała także projekt planów i wydatków sądów wojskowych na 2023 rok.

Członkowie Rady wybrali sędzię dr Annę Dalkowską jako przedstawiciela do Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich przy Radzie Europy.

Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła stanowisko w sprawie doniesień medialnych dotyczących niewykonywania orzeczeń sądów powszechnych przez Prezesów Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego w Olsztynie. Rada stwierdziła, że problem wynika ze sprzeczności między orzeczeniem Sądu Najwyższego, który zawiesił sędziów w czynnościach służbowych a orzeczeniami sądów rejonowych, które nakazały Sądowi Okręgowemu w Warszawie i Sądowi Rejonowemu w Olsztynie dopuszczenie zawieszonych sędziów do orzekania. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdza, że sprawa sędziów ma charakter dyscyplinarny i wyłączną kompetencję do orzekania w niej ma Sąd Najwyższy. Prezesi wspomnianych Sądów powinni respektować jedynie rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego i tylko ten Sąd może uchylić orzeczone zawieszenie.

Na zakończonym posiedzeniu plenarnym Rada zapoznała się także z przygotowanymi przez Komisję KRS do Opiniowania Aktów Prawnych Dotyczących Sądownictwa założeniami opinii do poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 2050). Rada jest przekonana o konieczności wprowadzenia zmian, które wyraźnie określą wewnętrzną strukturę Sądu Najwyższego i pozwolą kontynuować reformy wymiaru sprawiedliwości. Członkowie Rady z uwagą wysłuchali informacji o przygotowanym stanowisku KRS i po wyczerpującej dyskusji zdecydowali o konieczności dalszych prac nad nim. Sprawozdania z pracy przedstawili także przewodniczący Komisji do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Etyki.

Członkowie Rady rozpatrzyli sprawy indywidualne dotyczące jednego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jednego odwołania od zmiany podziału czynności i siedmiu cofnięć zgłoszeń.

Rada zaopiniowała 17 projektów aktów prawnych, w tym m.in.:
- poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zniesienia Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego;
- projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: - zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego;
- zmieniający rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych;
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, które zmienia rozporządzenie w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych;
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego;
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw;
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie skazanego pozbawionego wolności;
- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o prokuraturze;
- poselski projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych wraz z autopoprawką;
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych;
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu na asystenta sędziego;
- senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy;
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczenia pism organów procesowych w postępowaniu karnym.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa