ZESTAWIENIE LICZBOWE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW I ASESORÓW WSA PRZEKAZANYCH DO KANCELARII PREZYDENTA RP

2018 r. – 88

2019 r. – 340

2020 r. – 409

2021 r. – 918

2022 r. – 168

RAZEM: 1871

ZESTAWIENIE LICZBOWE EGZAMINOWANYCH APLIKANTÓW APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ I PROKURATORSKIEJ– KANDYDATÓW NA ASESORÓW W SĄDACH POWSZECHNYCH PRZEKAZANYCH DO KANCELARII PREZYDENTA RP

2018 r. – 86

2019 r. – 61

2020 r. – 80

2021 r. – 241 (do dnia 18 listopada br.)

RAZEM: 468

ŁĄCZNIE – W POSTĘPOWANIACH NOMINACYJNYCH – W CZASIE KADENCJI KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA OD MARCA 2018 R. – ZOSTAŁO PRZEDSTAWIONYCH PREZYDENTOWI RP 2339 WNIOSKÓW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKU SĘDZIEGO ORAZ ASESORA SĄDOWEGO

ZESTAWIENIE LICZBOWE UCHYLONYCH UCHWAŁ PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY ORAZ NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

2018 r. – 2

2019 r. – 13

2020 r. – 21

2021 r. – 25 (do dnia 17 grudnia 2021 r.)

2022 –  23 – (do dnia 8 kwietnia 2022 r.)

RAZEM: 83

 

INFORMACJA O LICZBIE OBWIESZCZONYCH POSTĘPOWANIACH NOMINACYJNYCH W MONITORZE POLSKIM W 2022 R.

 

W 2022 r. – do dnia 30 marca – w Monitorze Polskim zostało ogłoszonych
20 obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich.

W wyżej wymienionych obwieszczeniach zostało ogłoszonych łącznie
120 postępowań nominacyjnych.

 

 

INFORMACJA O LICZBIE SPRAW INDYWIDUALNYCH, KTÓRE OCZEKUJĄ NA ROZPOZNANIE PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA

 

100 postępowania nominacyjne – 171 kandydatów na 109 stanowisk sędziowskich i asesorskich, w tym:

 • 68 postępowania nominacyjne – 114 kandydatów na 68 stanowisk sędziowskich – w tym 3 odroczone
 • 1 postępowanie nominacyjne – 2 kandydatów na 1 stanowisko sędziego w Sądzie Najwyższym (PO SN)
 • 11 postępowań nominacyjnych – 18 kandydatów na 10 stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych (PO SN) – w tym 3 odroczone
 • 9 postępowań nominacyjnych – Asesor SR wniosek o powołanie na stanowisko sędziego SR
 • 3 postępowania nominacyjne – 2 kandydatów na 11 stanowisk sędziego w Sądzie Najwyższym (16 marca 2022 r. data obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach w Monitorze Polskim)
 • 3 postępowania nominacyjne – 0 kandydatów na 4 stanowiska sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (18 marca 2022 r. data obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach w Monitorze Polskim)
 • 1 postępowanie nominacyjne – 3 kandydatów o powołanie na 2 stanowiska asesora w WSA ( PO SN)
 • 1 postępowanie nominacyjne – 1 Asesor WSA wniosek o powołanie na stanowisko sędziego WSA
 • 2 postępowania nominacyjne – 7 kandydatów na 2 stanowiska sędziego WSA – nowy tryb (PO SN)
 • 2 postępowania nominacyjne – 16 kandydatów o powołanie na 2 stanowiska asesora w WSA

Inne sprawy indywidualne:

 • 3 oświadczenia woli kandydatów o wycofaniu ich kart zgłoszeń z postępowań nominacyjnych
 • 1 wniosek – wniosek o wznowienie postępowania
 • 0 zastrzeżenia kandydatów na nieuwzględnienie przez prezesów sądów ich kart zgłoszeń
 • 10 wniosków – oświadczenie woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego
 • 4 wnioski – odwołanie od zmiany podziału czynności – w tym 2 odroczone
 • 2 wnioski – przeniesienie sędziego w stan spoczynku z uwagi na stan zdrowia (w tym 1 po SN)

 

INFORMACJA O LICZBIE POSTĘPOWAŃ NOMINACYJNYCH, KTÓRE WPŁYNĄ DO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

 

174 postępowania nominacyjne – ogłoszone od 7 czerwca 2021 r. – nie zostały przekazane do Rady i należy oczekiwać, że wpłyną celem rozpoznania.

 

INFORMACJA O LICZBIE POSTĘPOWAŃ NOMINACYJNYCH, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ OGŁOSZONE W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

 

Z uwagi na fakt, że w marcu 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył nominacje sędziowskie 100 osobom na wyższe stanowiska sędziowskie należy założyć, że zbliżona liczba stanowisk sędziowskich zostanie ogłoszona przez Ministra Sprawiedliwości w najbliższych miesiącach