Data wydarzenia: 2021-09-24

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Data wydarzenia: 2021-09-24

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Data wydarzenia: 2021-09-24

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

 

Data wydarzenia: 2021-09-24

w przedmiocie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zasadach wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Data wydarzenia: 2021-09-24

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o sądach pokoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia