Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 15 czerwca 2020 r. (znak: SPS-WP-173-106/20), zgodnie z którym „Zbrodnie stanowiące według prawa międzynarodowego zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne oraz zbrodnie komunistyczne, w rozumieniu art. 2 ustawy, niebędące zbrodniami wojennymi lub zbrodniami przeciwko ludzkości nie ulegają przedawnieniu”, nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt