Data wydarzenia: 07-07-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
– Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego

            Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.), Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego, przekazany przy piśmie Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z 29 czerwca 2020 r. (znak: BPU.076.16.2020), zgłaszając do niego następujące uwagi
o charakterze porządkowym.

  • W § 8 ust. 11 projektu przewidziano, że „sprawy dyscyplinarne sędziów są prowadzone w Izbie Ogólnoadministracyjnej”. Uzasadnione wydaje się doprecyzowanie tego przepisu tak, aby nie było wątpliwości, że swoim zakresem obejmuje on sprawy wszystkich sędziów sądów administracyjnych. Ponadto, analizowany przepis należy uzupełnić w taki sposób, aby przewidywał również właściwość dla spraw dyscyplinarnych asesorów sądowych.
  • Sformułowanie użyte w § 15 pkt 5 projektu („administracja procesowo-orzecznicza) nie koresponduje z pojęciami używanymi w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych
    (Dz. U. Nr 169 poz. 1645).
  • Z § 20 ust. 2 projektu wynika, że w Biurze Orzecznictwa NSA może być ustanowiony tylko jeden zastępca dyrektora, podczas gdy z art. 41 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167, ze zm.) wynika możliwość powołania „zastępców dyrektora Biura Orzecznictwa”.
  • W § 26 ust. 1 projektu wskazano, że plan posiedzeń jest ustalany przez Prezesa Izby, podczas gdy z § 23 pkt 3 projektu wynika, że terminy posiedzeń ustala Przewodniczący Wydziału, a Prezes Izby je zatwierdza.