Data wydarzenia: 12-03-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

            W związku z kontynuacją prac legislacyjnych nad ustawą z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie opiniuje wydłużenie terminu na składanie skarg nadzwyczajnych do 5 lat, w celu umożliwienia zastosowania tej instytucji do większej liczby spraw zakończonych po dniu wejścia w życie Konstytucji RP z 1997 r.

            Odnosząc się do przepisów regulujących tryb wyboru kandydatów na prezesa Sądu Najwyższego oraz wykonywanie kompetencji prezesa Sądu Najwyższego w przypadku nieobsadzenia tego stanowiska, Rada zauważa, że nawiązują one do zastosowanych już przepisów odnoszących się do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. W ocenie Rady, przepisy te umożliwiają wszystkim sędziom właściwych izb Sądu Najwyższego udział w procedurze wyborczej, a ich konstrukcja umożliwia unikniecie zwłoki w obsadzie tych ważnych stanowisk wewnątrz Sądu Najwyższego. W ten sposób, przepisy te gwarantują, że sędzia tymczasowo wyznaczony przez Prezydenta RP do pełnienia funkcji prezesa Sądu Najwyższego, będzie pełnić te zadania krótko i wyłącznie w niezbędnym zakresie.

            W pozostałym zakresie Rada opiniuje projekt, przekazany przy piśmie Szefa Kancelarii Sejmu z 19 lutego 2021 r. (znak: SPS-WP.020.49.3.2021), pozytywnie bez dalszych uwag.

projekt