Data wydarzenia: 24-03-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 3 marca 2021 r. (znak: SPS-WP.020.61.5.2021), opiniuje go negatywnie.

            Proponowane przez projektodawcę wyłączenie przedawnienia umyślnego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionego na szkodę małoletniego oraz przestępstw określonych w rozdziale XXV Kodeksu karnego, popełnionych na szkodę małoletniego albo gdy treści pornograficzne obejmują udział małoletniego jest rozwiązaniem zbyt daleko idącym w sytuacji, gdy obowiązujące przepisy przewidują przedawnienie karalności czynów stanowiących zbrodnie. Znajdując zrozumienie dla argumentów leżących u podstaw projektowanego rozwiązania, Krajowa Rada Sądownictwa wskazuje, że cele projektodawcy mogłyby zostać osiągnięte w ramach modyfikacji paragrafu 4 artykułu 101 Kodeksu karnego przez podniesienie wskazanej w tym przepisie granicy wieku pokrzywdzonego małoletniego (obecnie trzydzieści lat), przed którego ukończeniem przedawnienie czynu nie może nastąpić.