Data wydarzenia: 19-02-21

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 grudnia 2020 r. (znak: BPS.DKS.KU.0401.27.2020), opiniuje go negatywnie.

            Projektowana zmiana polega na dodaniu nowej jednostki redakcyjnej bezpośrednio po przepisie, który ustanawia odstępstwo od generalnej zasady wyrażonej w art. 2 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Chodzi o art. 98a, zgodnie z którym w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób nie pobiera się opłat, a wydatki ponosi Skarb Państwa. W nowym art. 98b u.k.s.s.c. proponuje się skorzystanie z formuły zastosowanej w art. 98a u.k.s.s.c. in fine, wskutek czego zwolnienie od obowiązku ponoszenia wydatków w elektronicznym postępowaniu upominawczym będzie miało charakter ustawowy. Projektowane zmiany będą jednak znajdowały zastosowanie wyjątkowo rzadko, gdyż ze względu na charakter postępowania upominawczego, wydatki w toku tego postępowania mają charakter incydentalny.

            Zatem w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa projektowana regulacja będzie miała zastosowanie sporadyczne. Prawo dostępu do sądu oraz prawo do sprawiedliwej procedury sądowej, w wystarczającym bowiem zakresie gwarantuje uczestnikom postępowania sądowego, instytucja zwolnienia od kosztów sądowych, na co zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 kwietnia 2020 r. (sygn. akt P 19/16).

            Mając powyższe na uwadze, projektowane zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wydają się zbędne.

projekt