Data wydarzenia: 24-07-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

      Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 17 czerwca 2020 r. (znak: SPS-WP-173-107/20), podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w opinii z 31 stycznia 2020 r. Ponadto, poniżej zgłasza następujące uwagi.

       W ocenie projektodawcy konieczność uchylenia art. 135 § 2 kk odnoszącego się do publicznego znieważenia Prezydenta RP uzasadniona jest między innymi: brakiem precyzyjnego sformułowania definicji czynu zabronionego, nieuzasadnionym uprzywilejowaniem Prezydenta RP względem innych organów konstytucyjnych oraz sprzecznością ze współczesnymi standardami w zakresie wolności słowa.

         Krajowa Rada Sądownictwa zauważa, że sankcjonowanie znieważenia urzędu Prezydenta RP wiąże się nie tylko z szacunkiem należnym najwyższemu urzędowi w państwie, ale także z szacunkiem do samego państwa, które jest dobrem wspólnym. Karalność znieważania – wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu projektu – nie ogranicza prawa do krytyki. Podkreślić jednak należy, że prawo do wolności wypowiedzi nie jest prawem absolutnym i ma swoje granice. W przypadku zniewagi chodzi bowiem o zarzut obelżywy lub ośmieszający postawiony w formie niezracjonalizowanej. Poczucie własnej godności i posiadanie autorytetu jest jednym z niezbędnych warunków efektywnego wykonywania funkcji konstytucyjnie przypisanych głowie państwa. Usunięcie przepisu art. 135 § 2 kk będzie powodowało nielogiczność w przepisach, gdyż Prezydent RP na mocy Kodeksu karnego będzie miał mniejszą ochronę niż inni funkcjonariusze publiczni lub głowy państw obcych. Po uchyleniu przepisu dotyczącego znieważenia Prezydenta RP pozostałaby w Kodeksie karnym na przykład inny przepis stanowiący, że karze do trzech lat więzienia podlega osoba publicznie znieważająca głowę obcego państwa. Mając na uwadze powyższe Krajowa Rada Sądownictwa przedmiotowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, opiniuje negatywnie.

projekt