Data wydarzenia: 19-11-21

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, przekazanym w dniu 4 listopada 2021 r. do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości (znak: DLPK-I.402.3.2019), nie zgłasza uwag do projektu.

projekt