Data wydarzenia: 10-09-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

           Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przekazanego przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 20 lipca 2021 r. (znak: SPS-WP.020.230.7.2021), opiniuje go pozytywnie, nie zgłaszając uwag.