Data wydarzenia: 30-04-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (nr w Wykazie MS A 421), przekazanym przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 15 kwietnia 2021 r. (znak: DLPC-IX.4391.5.2020), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt