Data wydarzenia: 30-04-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu (nr w Wykazie MS A 424), przekazanym przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 16 kwietnia 2021 r. (znak: DLPC-IX.4391.8.2020), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt