Data wydarzenia: 30-04-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania upadłościowego oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt do zgłoszeń wierzytelności oraz zbioru dokumentów

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania upadłościowego oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt do zgłoszeń wierzytelności oraz zbioru dokumentów (nr w Wykazie MS A 422), przekazanym przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 15 kwietnia 2021 r. (znak: DLPC-IX.4391.6.2020), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt