Krajowa Rada Sądownictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej krs.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część materiałów wideo została opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • dialogi na materiały wideo nie posiadają formy alternatywnej w postaci opisów tekstowych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: ITEE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest ................., e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 3792840. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.


Wejście do budynku znajduje się od ulicy Rakowickiej. Teren i budynek znajdują się w przy ulicy, dochodzi się chodnikiem.


Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.


Budynek Krajowej Rady Sądownictwa przy ul. Rakowieckiej 30 wyposażony jest w windę oraz szerokie korytarze, dzięki czemu osoby korzystające z wózków inwalidzkich mają zapewniony dostęp do większości pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze.


Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych.


Budynek Krajowej Rady Sądownictwa przy ul. Rakowieckiej 30 wyposażony jest w dwa wejścia. Winda w budynku nie jest wyposażona w komunikaty głosowe oraz przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille'a. Przyciski znajdują się w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych, stosowane są komunikaty głosowe. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, nie ma druku (napisów) powiększonego oraz oznaczenia kontrastowego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 Przed budynkiem przy ul. Rakowieckiej 30 wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wymagany jest kontakt wcześniejszy z pracownikiem ochrony w celu otwarcia bramy wjazdowej